Reglerna för DXCC

DXCC-diplomet, som nog kan betecknas som det mest prestigefyllda i amatörradiovärlden, baserar sig på en artikel i QST 1935 skriven av den legendariske Clinton B DeSoto, W1CBD. Han angav där en bas för diplomet som står sig än idag, med hans egna ord: "Each discrete geographical or political entity is considered to be a country". Denna regel fanns med i den första landlistan som kom 1937, och på den regeln baserar sig den landlista som gäller idag, även om kriterierna för vad som är en "entity" har ändrats då och då under årens lopp.

Andra världskriget avbröt DXCC och diplomet (egentligen är det en klubb, "The DX Century Club") startades om 1947 och då med beslutet att kontakter efter den 15 november 1945 skulle räknas.

Numera används inte ordet "land" i DXCC-sammanhang, ARRL använder sedan ett antal år tillbaka ordet "entity". Nedan översätts detta till "område", men i dagligt tal använder vi här i Sverige fortfarande "DXCC-land". De kompletta reglerna för DXCC finns på arrl.org.

En hel del områden på DXCC-listan uppfyller inga som helst krav på att finnas med. Många av dessa var med på listan 1947 och finns med av tradition, en del andra har tillkommit senare och hänför sig till den regel som togs bort 1979 - s.k. "separate administration". Från 1998 gäller de nya reglerna, och en revidering gjordes också år 2004. Dessa regler är mycket klara i definitionen av vad som är ett DXCC-område eller ej.

Basregler

Diplomet utges för kontakter med minst 100 av de "entities", i fortsättningen kallade "områden", som finns i "The ARRL DXCC List". När detta skrivs är antalet 338. Följande olika diplom utges:

Mixed För kontakter oavsett frekvensband eller trafiksätt.

Phone För enbart telefonikontakter (SSB, AM, FM etc. OBS! SSTV räknas till detta trafiksätt).

CW För enbart telegrafikontakter (endast QSO f.o.m. 1975-01-01 gäller).

RTTY För enbart digitala kontakter (PSK, WSJT etc. räknas som RTTY).

Satellite För kontakter genomförda enbart med hjälp av satelliter. OBS att kontakter via satellit enbart gäller för detta diplom, de kan inte räknas för ett Mixed DXCC.

Band-DXCC Speciella DXCC utges för kontakter på de olika banden från 160 - 2 meter. För 30 meter gäller, åtminstone tills vidare, endast kontakter på telegrafi och digitala trafiksätt.

5-bands DXCC Utges för kontakter med de fem grundbanden 80, 40, 20, 15 och 10 meter, d.v.s. 100 områden på vart och ett av banden, och man kan få tillägg för 100 verifierade områden på de övriga banden, 6-bands, 7-bands DXCC etc. Har man ett 5-bands DXCC kan detta senare kompletteras med övriga band.

QRP DXCC Det finns också ett QRP-DXCC som är ett "engångs-DXCC" med enklare regler, 100 områden körda med högst 5 watt uteffekt och QSL behövs inte. Ansökan gör man själv till ARRL och blanketter hämtas på arrl.org/awards/dxcc, men arrl.org/awards/dxcc/qrp/qrp-dxcc-rules.html är webbadressen till reglerna för detta speciella DXCC.

Alla de olika DXCC-diplomen kan uppdateras med ytterligare områden utöver de 100 första, dock med undantag av 5-bands DXCC och QRP-DXCC, och på detta sätt är DXCC något som aldrig tar slut, förmodligen är det detta som är själva tjusningen med DX-trafiken.

 

 

Det finns också från och med år 2000 något som kallas The DXCC Challenge. Här räknas områden på banden 160, 80, 40. 30, 20, 17, 15, 12, 10 och 6 meter samman och grunddiplomet utges för 1000 områden. Något diplom utfärdat på papper finns inte utan enbart en plakett som tyvärr är mycket dyr. Man behöver dock inte köpa plaketten, utan DXCC Challenge uppdateras automatiskt och någon speciell ansökan är inte nödvändig. En lista över de som har 1000 områden eller fler publiceras dagligen av ARRL (Internet) och för svenska amatörer finns listan i QTC en gång årligen.

Vid en DXCC-ansökan gäller att om man har (eller söker) ett DXCC, kan ta med QSO för andra DXCC-varianter även om man inte når upp till 100 områden. De matas in i ARRL’s dator och finns där för eventuella framtida behov, och räknas också in i DXCC Challenge.

 

För diplomen Mixed, Phone, CW och RTTY finns en Honor Roll, och för att komma med på den skall man ha mindre än 10 områden kvar att kontakta.

För alla DXCC-diplom (utom QRP DXCC) gäller att kontakter måste vara verifierade, vanligtvis med QSL-kort men även andra skriftliga bekräftelser kan gälla och verifikationers giltighet avgörs från fall till fall. Ett nytt databaserat system för att verifiera kontakter är LoTW, Logbook of The World, och information om detta finns på ARRL’s WEB-site. Den typ av verifikation som går under beteckningen e-QSL gäller inte för DXCC. (Ytterligare information finns i kapitlet om QSL i denna handbok.) För de områden där amatörradio inte finns som en normal och alldaglig verksamhet kräver ARRL att den som varit aktiv från ett sådant område till ARRL skickar in verifierad kopia på sitt tillstånd för amatörradiotrafiken.

Kostnader

Dessa ändras ofta, kontakta SSA DXCC-funktionärer för aktuella uppgifter. När detta skrivs är kostnaden för ett allra första "grund-DXCC" omfattande högst 120 QSO USD 12. Det går bra ett ta med mer än 120 QSO, men dessa kostar då 15 cent per styck.

Avgifter gällande från 2006-07-01 hittar du här gäller följande avgifter.

Hur gör man?

Har Du lyckats få kontakt med 100 eller fler områden för ett DXCC-diplom Du vill ha, så skall Du ansöka om detta på speciell blankett. Du skall bifoga de QSL Du åberopar och skicka ansökningen antingen till ARRL eller till en SSA DXCC-funktionär. I det senare fallet blir det portokostnader enbart inom Sverige och Du får normalt Dina QSL i retur med vändande post. När det gäller insändning av ansökan till ARRL finns inga begränsningar, men undantagna från granskning av SSA är:

1. QSO på 160 meter.

2. QSO för s.k. "deletade" eller strukna områden

Du kan få blanketter antingen från SSA DXCC-funktionärer eller hämta hem från ARRL´s WEB-site: www.arrl.org/awards/dxcc Förr talade man om blanketters fram- och baksida, nu gäller istället "application form" respektive "record sheet".

Skickar Du ansökan till ARRL behöver Du inte fylla i någon "record sheet", d.v.s. uppgifter om Dina QSO, eftersom ARRL matar in data direkt från QSL-korten, men det skadar aldrig att göra en lista för eget behov så att man kan se att man fått alla kort tillbaka. Om Du skickar ansökan till en SSA DXCC-funktionär så måste "record sheets" fyllas i eftersom det är från dessa ARRL kommer att mata in uppgifter i datasystemet.

DXCC-listan

Tillägg till DXCC-listan kan göras efterhand som situationen i världen ändras, och DXCC-områden kan tas bort från listan som resultat av politiska eller geografiska ändringar. Ett område som tagits bort kan senare kvalificera sig på nytt, om situationen förändrats, men betraktas då som ett helt nytt område.

Politiska områden

Politiska områden är de som är separata genom regeringsmakt eller politisk uppdelning. De har i regel en infödd befolkning som inte domineras av militär eller vetenskaplig personal. Ett område kan läggas till i DXCC-listan om det uppfyller något av följande krav:

·         Området är en stat som är medlem i FN (Förenta Nationerna).

·         Området har tilldelats en prefix-serie av ITU. Ibland sker detta temporärt när ett nytt område har uppstått, och då gäller tilldelningen tills vidare och måste senare fastställas av en ITU-konferens.

Geografiska områden

Ett område som är geografiskt avskilt kan uppstå när ett politiskt område är fysiskt uppdelat i flera delar. Den del av det politiska området som har huvudstaden betraktas i detta sammanhang som överordnat (parent). De andra delarna av området kan sedan, beroende på avståndet från den överordnade delen, vara kvalificerade att hamna på DXCC-listan om de uppfyller något av följande två villkor:

·         Landområde - ett nytt område uppstår om en del av ett område på DXCC-listan befinner sig minst 100 km från den överordnade delen och ett annat DXCC-område ligger emellan. Ett exempel är Alaska som är skilt från övriga USA genom Kanada.

·         Ö-område (separation med vatten) - detta kräver att man först definierar vad som menas med en ö, vilket ofta diskuterats men nu är klart definierat: Ett naturligt format område av land, omgivet av vatten, och vars landyta befinner sig över vattnet även vid högvatten. I DXCC-sammanhang måste det finnas två punkter på ön som är minst 100m från varandra räknat fågelvägen, och dessutom måste man kunna gå mellan dessa punkter utan att bli blöt om fötterna.

För att en ö ska bli ett nytt DXCC-område måste något av följande villkor uppfyllas:

·         Ön är separerad från det överordnade området (parent), och alla andra öar som ingår i det överordnade området, med minst 350 km. För varje överordnat område (parent) kan bara ett område läggas till enligt denna regel.

·         Ön är separerad från det överordnade området med minst 350 km, och dessutom befinner sig minst 800 km från någon ö som tillhör det överordnade området i samma eller någon annan grupp av öar.

·         Ön är separerad från det överordnade området på grund av land eller andra öar som tillhör ett annat område på DXCC-listan.

Speciella områden:

·         ITU i Genéve, med stationen 4U1ITU, som är speciellt genom att detta är ITU huvudkontor som ansvarar för mycket av det som gäller internationell telekommunikation.

·         FN-byggnaden i New York med anropssignalen 4U1UN

·         Antarktis: Enligt den internationella överenskommelsen om Antarktis, ingår hela området bestående av land och is söder om latitud 60 grader syd i den Antarktiska fördragszonen.

·         Spratleyöarna: På grund av stridigheter om vem som "äger" dessa öar, accepteras bara operationer som har tillstånd från någon av de ockuperande staterna.

·         Västra Sahara: Kontrollen över Western Sahara (S0) är föremål för konflikt mellan Marocco och den infödda befolkningen - FN har en fredsbevarande styrka i området.

Områden på DXCC-listan för 1998 som inte är kvalificerade under de nya reglerna är kvar så länge de uppfyller de villkor som gällde när de kom in på listan, men när och om något ändras i förutsättningarna så kommer en ny prövning att ske enligt de nya reglerna för borttagning. (Områden som aldrig uppfyllt kriterierna för DXCC-status är EA6, IS0 och en hel del liknande som kom till för att man skulle komma upp i 100 områden på den gamla listan från trettiotalet).

Alla frågor beträffande DXCC ställer Du till SSA DXCC-funktionär:

SM5DJZ Jan Hallenberg
Edeby - Andersberg 30
741 91 Knivsta
Tfn. 018 - 381399
e-post: sm5djz [at] ssa.se

OBS att om Du vill ha något per post så glöm inte svarsporto, och tänk på att det är omöjligt att svara på "krångliga frågor" om Du ringer, vi sitter inte vid telefonen med uppslagsbok! Skicka helst alltid e-post eller brev!